Six of Wands

Six of Wands

Sáu cây đũa phép

Đúng

Chọn một thẻ khác